Afbeelding
Franchise nieuws
Franchisewetgeving

Het staat vast dat er vroeg of laat aanvullende wetgeving op het gebied van franchise komt. Om deze reden zet de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) in op wetgeving in combinatie met zelfregulering.

Boetebeding in een franchiseovereenkomst

Een boetebeding in een franchiseovereenkomst kan een nuttige functie vervullen en zowel franchisegever als franchisenemer prikkelen hun verplichtingen jegens elkaar deugdelijk na te komen. Maar wat is een boetebeding precies? Wat is de functie van een dergelijk beding? En kan een boetebeding worden gematigd? Op deze vragen zal ik in dit artikel (kort) ingaan.

Franchisenemer niet gehouden aan het postcontractueel non-concurrentiebeding

De meeste franchiseovereenkomsten bevatten een postcontractueel non-concurrentiebeding. Een postcontractueel non-concurrentiebeding bepaalt dat het een franchisenemer gedurende een bepaalde periode na het eindigen van de franchiseovereenkomst in een bepaald gebied, niet is toegestaan activiteiten te verrichten die concurrerend zijn met de activiteiten van de franchiseformule.

Franchisegever moet deugdelijkheid prognose bewijzen

Zoals bekend is op 1 juli 2016 de Wet Acquisitiefraude in werking getreden. Voornoemde wet is ook van toepassing op franchiserelaties. Het doel van deze wet is, kort gezegd, een onjuiste voorstelling van zaken bij werving te voorkomen.

Franchise- en leaseovereenkomst: samenhangende overeenkomsten?

In de praktijk komt het geregeld voor dat tussen verschillende partijen meerdere overeenkomsten worden gesloten die nauw met elkaar zijn verbonden. Zo kunnen franchisegever en franchisenemer onder meer te maken krijgen met verhuurders, leveranciers en leasemaatschappijen.

Franchise in het regeerakkoord

Op 10 oktober 2017 is het 70 pagina’s tellende regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van het kabinet Rutte III gepresenteerd.

Recht op goodwillvergoeding bij einde franchise- en huurovereenkomst?

Bij het einde van een huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder is het mogelijk dat verhuurder een gelijksoortig bedrijf als huurder in het gehuurde exploiteert. Op grond van artikel 7:308 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is het voor huurder in een dergelijk geval mogelijk om bij het einde van de huurovereenkomst van een detailhandelsruimte een vergoeding voor de achtergelaten goodwill van verhuurder te vorderen. Artikel 7:308 BW kan ook in franchiserelaties een rol spelen. In een recente kwestie tussen franchisegever, die tevens verhuurder was, en franchisenemer, die tevens huurder was, heeft het hof Amsterdam bij arrest van 26 september 2017 geoordeeld dat franchisenemer in kwestie geen recht heeft op een goodwillvergoeding.

Full service advocatenkantoor richt Franchisedesk op

Als franchisegever en franchisenemer kun je te maken krijgen met zoveel verschillende rechtsgebieden dat je al gauw een juridische duizendpoot nodig hebt. Het Rotterdamse advocatenkantoor Leeman Verheijden Huntjens richt zich met de LVH Franchisedesk op de franchisebranche.

Franchisegever zegt franchiseovereenkomst zonder rechtsgrond op

Reeds eerder heb ik geschreven over het feit dat een franchisegever terughoudend dient te zijn met het opzeggen van de franchiseovereenkomst. Bij vonnis van 6 september 2017 heeft de rechtbank Rotterdam wederom geoordeeld dat opzegging van de franchiseovereenkomst door franchisegever niet rechtsgeldig is.

Retail & Brands Festival

De markt is in beweging. Retailers worden merken en merken worden retailers. Een spannende tijd waarin grenzen vervagen en waarin we worden uitgedaagd anders te kijken en te handelen.

Vordering tot betaling van een afkoopsom afgewezen

Op 18 november 2016 heeft de Rechtbank Midden-Nederland een vonnis gewezen inzake de vraag op welke wijze de franchiseovereenkomst tot een einde is gekomen. De voorzieningenrechter oordeelde dat voor toewijzing van de vorderingen van franchisegever voldoende aannemelijk dient te worden dat de bodemrechter zal oordelen dat de overeenkomst is geëindigd door een reguliere opzegging en dat daarmee de contractuele bepalingen, die zien op tussentijdse bepaling van de overeenkomst en waarop de vorderingen zijn gebaseerd, van toepassing zijn.

Afwijzing nieuwe franchiseovereenkomst grond voor opzegging?

De basis van een franchiserelatie is de franchiseovereenkomst. Hierin zijn de rechten en verplichtingen tussen franchisegever en franchisenemer vastgelegd. In een langdurige franchiserelatie is het niet onaannemelijk dat franchisegever bij het voortzetten van de franchiserelatie een nieuwe franchiseovereenkomst aan franchisenemer wilt voorleggen, omdat de huidige franchiseovereenkomst bijvoorbeeld gedateerd is dan wel onvoldoende aansluit op de praktijk.

Franchisegever onrechtmatig gehandeld wegens afbreken onderhandelingen franchisetraject?

Alvorens daadwerkelijk een franchiseovereenkomst te sluiten treden franchisegever en aspirant-franchisenemer gewoonlijk in onderhandeling over verschillende zaken, dit wordt ook wel de precontractuele fase genoemd. In een precontractuele fase kan een franchisegever of aspirant-franchisenemer op enig moment besluiten de onderhandelingen, om zijn/haar moverende reden(en) niet voort te zetten. De vraag is echter wanneer dit als zijnde onrechtmatig kan worden gekwalificeerd.

Introductie LVH Franchisedesk

Franchiseformules bepalen steeds vaker het straatbeeld. Het aantal franchiseformules in Nederland is in 2016 gegroeid naar circa 800. Het aantal vestigingspunten nadert de 31.000. In de branche zijn ongeveer 228.000 personen werkzaam die gezamenlijk een omzet van 32 miljard euro hebben gerealiseerd. Ook voor de komende jaren wordt verdere groei verwacht. Dit levert kansen op voor zowel franchisegevers als franchisenemers, maar brengt ook verschillende spanningsvelden en uitdagingen met zich mee. Hierbij is specialistische en juridische kennis onontbeerlijk. Met de LVH Franchisedesk speelt Leeman Verheijden Huntjens Advocaten op deze behoefte in.

Beperkte zorgplicht van de bank jegens franchisenemer

Op 23 mei 2017 heeft het Hof Den Haag een arrest gewezen ter zake de zorgplicht van de bank jegens een ex-franchisenemer. Kort gezegd, oordeelt het Hof dat niet is komen vast te staan dat de bank haar zorgplicht zou hebben verzaakt door franchisenemer niet te waarschuwen voor de slechte financiële positie van franchisegever.

Sabriye Ort

Franchise, distributie en agentuur

+31 (0)10 209 27 ort@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

Franchise, contracten, samenwerkingsverbanden

+31 (0)10 209 27 76 verheijden@lvh-advocaten.nl

 
Sabriye Ort

Franchise, distributie en agentuur

+31 (0)10 209 27 ort@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

Franchise, contracten, samenwerkingsverbanden

+31 (0)10 209 27 76 verheijden@lvh-advocaten.nl