Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren. U kunt in te stemmen of u deze cookies wilt accepteren. Lees meer.

Afbeelding
Franchise nieuws
Europese Erecode inzake Franchising niet afdwingbaar

De Europese Erecode inzake Franchising bevat praktische en essentiële voorwaarden die de relatie regelen tussen een franchisegever en zijn franchisenemers.

Franchisenemer mag niet beperkt worden in het voeren van promotionele online acties

De Rechtbank Amsterdam heeft recent geoordeeld dat een franchisegever toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de franchiseovereenkomst, omdat hij een franchisenemer heeft beperkt in het voeren van promotionele online acties.

Inkoopverplichting van franchisenemer

Het is niet ongebruikelijk dat in een franchiseovereenkomst een bepaling is opgenomen die bepaalt dat een franchisenemer verplicht is (een deel van de) producten en/of diensten bij franchisegever, dan wel door hem aangewezen derde, in te kopen. Een dergelijk beding wordt ook wel de ‘inkoopverplichting’ genoemd.

Voornemen franchisegever buiten spel te zetten mislukt

Opening gepland, circa 100 mensen uitgenodigd en toch heeft de Rechtbank Noord-Holland op 26 juni 2018 in kort geding geoordeeld dat de geplande opening niet kon doorgaan. Reden? Franchisenemer is op grond van de franchiseovereenkomst onder meer gehouden de opening in overleg met franchisegever te organiseren, hetgeen in casu niet was gebeurd.

Franchisegever mag bij overname personeel van franchisenemer toeslagen niet afbouwen

Op 12 april 2018 heeft de kantonrechter geoordeeld dat franchisegever de persoonlijke toeslagen van overgenomen personeel niet mag afbouwen en die toeslagen moet verhogen met de cao-loonsverhogingen.

Franchisenemer gehouden aan postcontractueel non-concurrentiebeding

Begin dit jaar heb ik een artikel geschreven over het nut en de noodzaak van een postcontractueel non-concurrentiebeding in een franchiseovereenkomst. Dat dit onderwerp actueel blijft, blijkt onder andere uit het vonnis van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland dat op 3 april 2018 is gepubliceerd.

Afwijkend huurbeding toegestaan

Binnen een franchiserelatie is het niet ongebruikelijk dat de franchise- en huurovereenkomst met elkaar zijn ‘gekoppeld’. Dit betekent dat als de franchiseovereenkomst eindigt alsdan eveneens de huurovereenkomst eindigt en vice versa. Dit betreft echter een afwijkend beding, dat in beginsel in strijd is met de wet, tenzij de kantonrechter het afwijkend beding goedkeurt. 

Franchisewetgeving

Het staat vast dat er vroeg of laat aanvullende wetgeving op het gebied van franchise komt. Om deze reden zet de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) in op wetgeving in combinatie met zelfregulering.

Boetebeding in een franchiseovereenkomst

Een boetebeding in een franchiseovereenkomst kan een nuttige functie vervullen en zowel franchisegever als franchisenemer prikkelen hun verplichtingen jegens elkaar deugdelijk na te komen. Maar wat is een boetebeding precies? Wat is de functie van een dergelijk beding? En kan een boetebeding worden gematigd? Op deze vragen zal ik in dit artikel (kort) ingaan.

Franchisenemer niet gehouden aan het postcontractueel non-concurrentiebeding

De meeste franchiseovereenkomsten bevatten een postcontractueel non-concurrentiebeding. Een postcontractueel non-concurrentiebeding bepaalt dat het een franchisenemer gedurende een bepaalde periode na het eindigen van de franchiseovereenkomst in een bepaald gebied, niet is toegestaan activiteiten te verrichten die concurrerend zijn met de activiteiten van de franchiseformule.

Franchisegever moet deugdelijkheid prognose bewijzen

Zoals bekend is op 1 juli 2016 de Wet Acquisitiefraude in werking getreden. Voornoemde wet is ook van toepassing op franchiserelaties. Het doel van deze wet is, kort gezegd, een onjuiste voorstelling van zaken bij werving te voorkomen.

Franchise- en leaseovereenkomst: samenhangende overeenkomsten?

In de praktijk komt het geregeld voor dat tussen verschillende partijen meerdere overeenkomsten worden gesloten die nauw met elkaar zijn verbonden. Zo kunnen franchisegever en franchisenemer onder meer te maken krijgen met verhuurders, leveranciers en leasemaatschappijen.

Franchise in het regeerakkoord

Op 10 oktober 2017 is het 70 pagina’s tellende regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van het kabinet Rutte III gepresenteerd.

Recht op goodwillvergoeding bij einde franchise- en huurovereenkomst?

Bij het einde van een huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder is het mogelijk dat verhuurder een gelijksoortig bedrijf als huurder in het gehuurde exploiteert. Op grond van artikel 7:308 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is het voor huurder in een dergelijk geval mogelijk om bij het einde van de huurovereenkomst van een detailhandelsruimte een vergoeding voor de achtergelaten goodwill van verhuurder te vorderen. Artikel 7:308 BW kan ook in franchiserelaties een rol spelen. In een recente kwestie tussen franchisegever, die tevens verhuurder was, en franchisenemer, die tevens huurder was, heeft het hof Amsterdam bij arrest van 26 september 2017 geoordeeld dat franchisenemer in kwestie geen recht heeft op een goodwillvergoeding.

Full service advocatenkantoor richt Franchisedesk op

Als franchisegever en franchisenemer kun je te maken krijgen met zoveel verschillende rechtsgebieden dat je al gauw een juridische duizendpoot nodig hebt. Het Rotterdamse advocatenkantoor Leeman Verheijden Huntjens richt zich met de LVH Franchisedesk op de franchisebranche.

Sabriye Ort

Franchise, distributie en agentuur

+31 (0)10 209 27 ort@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

Franchise, contracten, samenwerkingsverbanden

+31 (0)10 209 27 76 verheijden@lvh-advocaten.nl

 
Sabriye Ort

Franchise, distributie en agentuur

+31 (0)10 209 27 ort@lvh-advocaten.nl
Peter Verheijden

Franchise, contracten, samenwerkingsverbanden

+31 (0)10 209 27 76 verheijden@lvh-advocaten.nl